Zasiłek dla bezrobotnych – podstawowe kryteria

Aby osoba bezrobotna mogła otrzymać zasiłek, powinna w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni być zatrudniona i osiągać wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłek dla bezrobotnych po spełnieniu określonych warunków może otrzymywać bezrobotny, który m.in. wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności czy wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Aby móc skorzystać z zasiłku, wymagana jest rejestracja w urzedzie pracy.

– Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje od momentu zarejestrowania – w sytuacji, gdy pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę lub zakończyła się ona w terminie, na który została zawarta.

– Prawo do zasiłku w okresie 90 dni od daty rejestracji, przysługuje w sytuacji, gdy pracownik wypowiada umowę lub rozwiązuje ją na mocy porozumienia stron (chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zmiany miejsca zamieszkania).

– Prawo do zasiłku w okresie 180 dni od rejestracji przysługuje w sytuacji, gdy bezrobotny spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia.

Kwota zasiłku w 2021r. i okres świadczenia

Monitorze Polskim z dnia 24 maja 2021 r. pod pozycją 486 opublikowano obwieszczenie w sprawie zasiłku dla bezrobotnychw którym ogłoszone zostały nowe kwoty zasiłków dla bezrobotnych.

Zgodnie z treścią wymienionego powyżej obwieszczenia od dnia 1 czerwca 2021 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

  1. 1240,80 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
  2. 974,40 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku;


Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez okres 180 lub 365 dni.

Roczne wsparcie przysługuje bezrobotnym w następujących sytuacjach:

  • są to osoby powyżej 50 roku życia oraz posiadający jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
  • którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub
  • samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.
  • zamieszkali w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Oceń nas